Αρσενικά Ουσιαστικά Α' κλίσης (σε -ας, -ης)


 • Απαραίτητες επισημάνσεις - Αρσενικά σε -ας
1) -ας: μακρό, το δίχρονο της παραλήγουσας βραχύ, π.χ. ὁ ταμίας (ι: βραχύ), ο μανδύας, του μανδύου
2) Ενικός Αριθμός
 • Γενική: σε -ου (τοῦ ταμίου) 
 • Δοτική: σε -α (τῷ ταμίᾳ) 
3) Πληθυντικός Αριθμός
 • Ονομαστική: σε -αι (οἱ ταμίαι), όπως τα θηλυκά!
 • Γενική: σε -ων, (τῶν ταμιῶν), τονίζονται στη λήγουσα όλα τα ουσιαστικά της α' κλίσης και περισπώνται
 • Δοτική: σε -αις
 • Αιτιατική: σε -ας, μακρό πάντα (αρσενικά και θηλυκά: τούς ταμίας, τάς έλαίας)

ΑΣΚΗΣΗ (Αρσενικά σε -ας)
Να γράψετε τους τύπους των αρσενικών ουσιαστικών της α' κλίσης σε -ας που σας ζητούνται:
  
Α. ὁ νεανίας:                                                     
Γενική Ενικού: ........................................
Δοτική Ενικού: ........................................
Αιτιατική Ενικού: ....................................
Κλητική Ενικού: ......................................
  
Β. ὁ τραυματίας, ὁ μανδύας:
Ονομ. Πληθυντικού: ....................................., .....................................
Γενική Πληθυντικού: ...................................., .....................................
Δοτική Πληθυντικού: ...................................., .....................................
Αιτιατική Πληθυντικού: ................................, .....................................
Κλητική Πληθυντικού: .................................., .....................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Απαραίτητες επισημάνσεις - Αρσενικά σε -ης
1) Τα αρσενικά σε- ίτης έχουν το ι της παραλήγουσας μακρό (π.χ. πολίτης)
2) Ενικός Αριθμός
 • Γενική: σε -ου
 • Δοτική: σε -η
 • Αιτιατική: σε -ην
 • Κλητική: σε -η (π.χ. (ὦ) Ἀτρείδη), αλλά λήγουν σε -α (βραχύ) τα αρσενικά σε: -της, -άρχης, -μέτρης, -πώλης, -τρίβης, -ώνης και τα εθνικά (π.χ. ὁ Πέρσης-(ὦ) Πέρσα, ὁ Σκύθης-(ὦ) Σκύθα)

ΑΣΚΗΣΗ (Αρσενικά σε -ης)
Να γράψετε τους τύπους των αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε -ης που ζητούνται:

Α. ὁ εὐπατρίδης, ὁ τελώνης, ὁ Πέρσης:
Γενική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Δοτική Ενικού: ......................................, ......................................, ......................................
Αιτιατική Ενικού: .................................., ......................................, ......................................
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................
  
Β. ὁ βιβλιοπώλης, ὁ προφήτης, ὁ ὁπλίτης:
Ονομ. Πληθυντικού: ...................................., ...................................., ....................................
Γενική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ....................................
Δοτική Πληθυντικού: ..................................., ...................................., ...................................
Αιτιατική Πληθυντικού: ..............................., ...................................., ...................................

Γ. ὁ πολίτης, ὁ ἀθλητής, ὁ δεσπότης:
Κλητική Ενικού: ...................................., ......................................, ......................................
Ονομ. Πληθυντικού: .............................., ......................................, ......................................
Δοτική Πληθυντικού: ............................., ......................................, ......................................
Αιτιατική Πληθυντικού: ........................., ......................................, ......................................

ΑΣΚΗΣΗ
Να τονίσετε και να τοποθετήσετε πνεύμα (όπου χρειάζεται) στις λέξεις:
ο στρατιωτης, του μαθητου, των λοχιων, τον μαθητην, τοις μαθηταις, τους πολιτας, τω ταμια, ω τελωνα, οι τεχνιται, των οπλιτων, τον τραυματιαν,  οι τραυματιαι, τοις τραυματιαις, ω στρατιωτα, τω φοιτητη, τον στρατιωτην, τους στρατιωτας, οι πολιται, των πολιτων, του μανδυου, ω μανδυα, τω ταμια, ω βιβλιοπωλα, τοις γυμνασιαρχας, του δεσποτου, ω δεσποτα, ο Αισχινης, ω Αισχινη, του κομητου, τω κομητη, τον κομητην, οι κομηται, τοις κομηταις, τους κομητας, των νεανιων, ω νεανιαι