Ιστορία Β' Γυμνασίου - Εισαγωγή

Το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β' Γυμνασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια:

Κεφάλαια
 1. Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)
  I. Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους
  ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους
 2. Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους
  Ι. Ο βαλκανικός κόσμος κατά τον μεσαίωνα
  ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του μεσαίωνα
 3. Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου
  I. Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
  ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους
 4. Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025 - 1453)
  Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το σχίσμα με τη Δύση
  ΙΙ. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο
  ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς
 5. Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου
  Ι. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου
 6. Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη
  I. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος - 10ος αι.)
  ΙΙ. Η διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τα τέλη του μεσαίωνα
 7. Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος - 18ος αι.)
  I. Οι ανακατατάξεις στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
  II. Ο ελληνισμός υπό Βενετική και Οθωμανική κυριαρχία 

Αναλυτικό Πρόγραμμα
Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στόχοι
Oι μαθητές επιδιώκεται:­
 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους. 
 • Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία. 
 • Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας. 
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς. 
 • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων. 
 • Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση. 
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα. 
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης. 
 • Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό. 
 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους. 
 • Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.