Β' Συζυγία Ρημάτων

Στα ρήματα σε -μι ανήκουν στην β' συζυγία και είναι τα:(ύλη Λυκείου)
 • Φωνηεντόληκτα: -στη-μι κ.ά. (Για περισσότερες λεπτομέρειες και ασκήσεις πατήστε εδώ)
 • Συμφωνόληκτα (λήγουν σε -νυμι) και χωρίζονται σε:
  • Αφωνόληκτα: δείκ-νυ-μι, εἴργ-νυ-μι, μείγ-νυ-μι κ.ά. (Για περισσότερες λεπτομέρειες και ασκήσεις πατήστε εδώ)
  • Υγρόληκτα (λ, ρ) και τα Ενρινόληκτα (μ, ν): πτάρ-νυ-μαι, ὄμ-νυ-μι κ.ά. (Για περισσότερες λεπτομέρειες και ασκήσεις πατήστε εδώ)
  • Σιγμόληκτα (λήγουν σε -ννυμι): (ἀμφι)έν-νυ-μι (από το ἀμφι-έσ-νυ-μι), ζών-νυ-μι (από το ζώσ-νυ-μι), κεράν-νυ-μι (από το κεράσ-νυ-μι), κορέν-νυ-μι (από το κορέσ-νυ-μι) κ.ά. (Για περισσότερες λεπτομέρειες και ασκήσεις πατήστε εδώ)

Στην Οριστική σχηματίζει τους χρόνους ως ακολούθως:
 • Ενεργητική Φωνή
  • Ενεστώτα σε -μι
  • Παρατατικό σε -ν
  • Μέλλοντα ενεργητικής φωνής σε -σω
  • Αόριστο σε -σα
  • Παρακείμενο σε -κα
  • Υπερσυντέλικο σε -κειν
  • Συντελεσμένο μέλλοντα -κώς
 •  Μέση Φωνή
  • Ενεστώτα σε -μαι
  • Παρατατικό σε -μην

  • Μέλλοντα σε -σομαι
  • Αόριστο σε -σάμην
  • Παρακείμενο σε -μαι
  • Υπερσυντέλικο σε -μην
  • Συντελεσμένος Μέλλοντας -σομαι
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Β' συζυγία πατήστε εδώ