Εισαγωγή στην Οδύσσεια - Ασκήσεις - Test

1. Να αντιστοιχίσετε στους όρους της Α στήλης τους όρους της Β στήλης.

Α ΣΤΗΛΗ                                                                    Β ΣΤΗΛΗ

1. έπος
α η μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μιας εποχής σε άλλη
2. ηρωικό έπος
β. λύρα
3. αοιδός
γ. αφηγείται κατορθώματα ηρώων αλλά και θεών (κλέα).
4. διδακτικό έπος
δ. 51 ημέρες
5. αναχρονισμός
ε. αφηγηματικό ποίημα με περιεχόμενο μυθολογικό, διδακτικό, ηρωικό.
6. νόστος
στ. Ησίοδος
7. Ιλιάδα
ζ. Οδύσσεια

2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες φράσεις:
 • α) Τα βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους είναι τα εξής:
       - ....................................................................................................................
       - ....................................................................................................................
 • β) Κεντρικό θέμα της Οδύσσειας είναι .............................................................
 • γ) Κεντρικό θέμα της Ιλιάδας είναι ο ...........................του ..............................
 • δ) Τα ομηρικά έπη αναφέρονται στην ................................. εποχή (............ αι. .........), όμως δημιουργήθηκαν κατά τη ................................. εποχή (............ αι. .........).
 • ε) Τα γεγονότα της Οδύσσειας διαρκούν  ............. χρόνια, ο ποιητής της όμως τα εντάσσει σε ............... μέρες.
 • στ) Η αξία των ομηρικών επών φαίνεται:
       - ....................................................................................................................
       - ....................................................................................................................
       - ....................................................................................................................
 • ζ) Στην Οδύσσεια διακρίνουμε τρία μεγάλα μέρη: α. την ................................, β. τον ................................ και γ. την .............................................
                                                                              
3. Γράψτε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις:
 • Η Οδύσσεια είναι διδακτικό έπος.
 • Η Οδύσσεια είναι χωρισμένη σε 24 ραψωδίες με βάση τα μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (α-ω)
 • Η Ιλιάδα είναι μεταπολεμικό έπος.
 • Η επίσημη καταγραφή των ομηρικών επών έγινε στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ., όταν κυβερνούσε ο τύραννος Πεισίστρατος ή ο γιος του Ίππαρχος.
4. Τι ήταν οι αοιδοί; (σύντομο ορισμό)
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
                                    
    Τι ήταν οι ραψωδοί
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
                                 
5. Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ αοιδών και ραψωδών
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
                     
6. Ποια είναι η έννοια του ηρωισμού στην Οδύσσεια;
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
                       
7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηρωικού έπους;
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
                        
8. Ποια είναι τα ομηρικά έπη;
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
                                       
9. Ποια είναι τα κύκλια έπη και ποια τα έπη του τρωικού κύκλου;
    .....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................